Politiattester

Vi spiller sammen

Politiattester
Krav til politiattest

NB: Det har lenge vært en tvist mellom politiet og idretssforbundet. Politiet har ikke kapasitet til å fornye attester hvert 3. år. For dere i Stag, betyr det at alle som ikke har attest søker om ny. For dere som har attest, gjelder den selv om det er mer enn 3 år gammel. Denne siden oppdateres med info når den foreligger.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Sportsklubben STAG må ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med daglig leder på attest@stag.no

Daglig leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger man får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/ tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.  Innhenting av politiattest er gratis.

Hver gruppe har en person som er ansvarlig for å ha oversikt over hvem i sin gruppe som må skaffe seg politiattest, og for å informere om rutinene. Det er nå Rebekka Liebe (håndball), Siri Ulstrup (turn) og Ronny Andersen (fotball). Hovedstyret representert ved daglig leder er politiattestansvarlig. Når politiattesten er mottatt skal den fremvises den i idrettslaget som er ansvarlig for dette, som hos oss er daglig leder. 

Framgangsmåte

Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

Det får man ved å henvende seg til attest@stag.no. Henvendelsen må inneholde navn, fødselsnummer, og hvilken gruppe man er knyttet til.

Alle grupper har en ansvarlig som holder oversikt over hvem som  hvem som burde ha attest. Rebekka Liebe, Siri G. Ulstrup  og Ronny Andersen har disse oppgavene i STAG.

Man kan bestille bekreftelse uten fødselsnummer, men da må søker selv fylle til denne informasjonen før innsendelse. Dette ordnes f.eks. ved utskrift, skrive på nummer med penn og skanning.

Ansvarlig i hovedforeningen sender bekreftelse i retur. Denne bekreftelsen brukes til elektronisk søknad.

Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.

Elektronisk søknad om politiattest:  https://attest.politi.no

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass, eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under «kontaktinformasjon», fyll inn e-postadresse og telefonnummer. Under «Formål med attesten» velger du «Frivillige organisasjoner» for både «Kategori» og «Formål. Under «Legg ved bekreftelse på formål» legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

  • Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  • Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  • Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  • Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk «Send søknad».

Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.

Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær eller digital post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. Fra 2018 er det vanlig at den sendes til din digitale postboks (eBoks / Digipost) dersom den er opprettet.

Den som søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret pt daglig leder, Kristine Moldestad. Hver gruppe har en som holder oversikt og informerer.  Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.