Sportsplan

Vi spiller sammen
Sportsplan

Innhold

Kjære STAG-Medspiller

Du har nå funnet veien til Stags sportslige plan. Planen er ment å være et levende verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag i klubben. Vi tror også at planen kan være av interesse for både spillere, ledere og foreldre for øvrig. Denne planen er basert på NFF’s Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner. Barn, ungdom og voksen.

EN GRØNN TRÅD

Trygghet og stolthet skal sammen med aktivitet der det tilrettelegges for at alle skal ha det gøy i felleskap skal være ledende i alt vi gjør. Gjennom denne planen ønsker vi å tydeliggjøre den grønne tråden i det arbeidet som gjøres fra dag til dag i de ulike lagene. Den sportslige planen har ikke bare til hensikt å utvikle fotballspillere og vinne fotballkamper, men like mye å skape gode sosiale miljøer og fine folk.
 
I planen vil du finne:
 • hva slags idrettsklubb Stag er, og hvilke verdier klubben ønsker å formidle
 • hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være
 • hva som ligger i begrepet “Stag-stilen” og «den grønne tråden»
 • litt om treningsledelse – hvordan møte spillere og lag
 • hvordan legge opp treningene til de forskjellige aldersgrupper med forslag til øvelser
 • klubkbens retningslinjer for differensiering og hospitering

Vi ønsker å oppnå en felles forståelse for hva klubben står for, i hvilken retning vi ønsker klubben skal utvikle seg, samt gi noen retningslinjer for hvordan vi kan nå dit. Klubben vår vil være i kontinuerlig utvikling og nye problemstillinger vil oppstå. Poenget er ikke å detaljstyre eller presentere en fasit på noen som helst måte, men denne sportslige planen peker forhåpentligvis ut en retning. Alle trenger selvfølgelig ikke å lese alt i planen, men klubbens ønske er at hvert lag eller alderstrinn tar for seg denne planen og diskuterer hva denne planen har å si for nettopp dem.

Vi har hentet inspirasjon fra andre klubber, blant annet KFUM Oslo og Halsen Fotball IF, sin sportsplan og tanker om hva som bør ligge til grunn for sportslig utvikling. Noen tips her for sportslig utvikling er:
Spill mye i ulike former. Det gir flest ballberøringer og det er trening som er så kamplik som mulig. Spillerne må forholde seg mest mulig til medspillere og motspillere hvor de er nødt til å ta taktiske valg. I ulike spillsekvenser/øvelser ligger det mye skjult læring i de handlingsvalg som gjøres.
Ikke vær for opptatt av å innhente et stort øvelsesreportoar. Hovedfilosofien er mye spill med få spillere på hvert lag slik at hver enkelt utøver skal få så mye ballkontakt som mulig. Det er ønskelig med mye pasningsspill og mange en-mot-en situasjoner.

I Stag ønsker vi en levende sportslig plan som benyttes av trenerne i klubben.
Vi ønsker deg lykke til i treningsarbeidet og takker deg for jobben du gjør for klubben.

28. Oktober 2023

VISJON

Stag skal skape fellesskap og stolthet i Stavern og omegn.

VERDIER

STOLT
TRYGG
ALLE
GØY

SLAGORD: Vi spiller sammen!

Vi spiller sammen i Stag Fotball betyr samarbeid på tvers av lagsmiljøene, mellom trenere og ledere, og med alle som er tilknyttet Spkl Stag.
Fair play i Stag Fotball handler om respekt, ærlighet og gode holdninger i samspill og møter med andre mennesker – på og utenfor banen, i og utenfor klubben.
Vi er klubbstyrt! Det er klubben som skal premissene for all utvikling. Det gir langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet.
Vi ønsker å utvikle ledere og trenere som er kultur- og kontinuitetsbærere over tid.

Vi skal ha vår måte å oppføre oss og spille på som skape trygghet og gode rammer for utvikling over tid.

I alt vi gjør i Stag Fotball skal vi tenke «flest mulig, lengst mulig, best mulig» som overordnet målsetting. Dette betyr:

• Alle som vil spille fotball i Stag Fotball, skal få mulighet til det.
• Alle skal ha muligheten til å trene med et lag og ha et ukentlig kamptilbud i kampsesongen.
• Alle skal oppleve en trygg, målrettet, rettferdig og godt organisert fotballsatsing der alle er like mye verdt og alle blir tatt på alvor.
• Alle skal føle tilhørighet til et lag og få et best mulig sportslig tilbud ut ifra sine ønsker, forutsetninger og ambisjoner.

Alle i Stag Fotball skal finne trygget og glede i sitt engasjement og deltakelse i klubben. For en spiller kan det bety å bli inkludert i et godt miljø, få tilpassede utfordringer og oppleve å være en del av et godt lag som vinner flere fotballkamper enn man taper. For en trener kan det være ensbetydende med god tilrettelegging fra ledelsen i klubben, gode treningsforhold og felles retningslinjer for å utøve trenergjerningen. Og for en leder kan fotballglede bety god møtekultur, riktig organisering og tydelige rollebeskrivelser for den daglige driften.

For oss i Stag Fotball er det like viktig å utvikle mennesket som fotballspilleren. Gjennom lagidretten kan den enkelte utvikle samspillsferdigheter som er nyttige på andre arenaer i livet. Det ligger også mye læring i å bli bevisst på sine egne styrker og svakheter, finne ut hva som er viktig for en selv, sette seg egne mål, kjenne gleden av å ha mestre en rolle i et lag og få anerkjennelse for den person man er.

HOVEDMÅL

Resultatmål:

Ha seniorlag som gir G16 og J16 utviklingsarena og et breddetilbud på G19
Kvinner: 3. divisjon
Herrer: 4. divisjon

Omdømmemål:

Minst 90% av motstanderlag svarer at Stag er en hyggelig klubb å besøke Færrest gule kort for dårlig oppførsel

Kvalitetsmål:

Alle trenere i Stag har skolering etter krav fra Kvalitetsklubb 3 Minst 60% av spillerne fra GJ8 er fortsatt med som GJ14-spillere Kretslagsspiller på alle lag fra 12 år

Aktivitetsmål:

Jentelag på alle årganger Guttelag på alle årganger
Faste trenere på årstrinnet i tre år i ungdomsfotball

STAG-STILEN

I Stag ønsker vi å være ballbesittende og bestemme mest mulig av kampbildet fordi vi har de nødvendige ferdighetene som kreves i de ulike spillfasene.

Stag-stilen kan best karakteriseres gjennom mye pasningsspill og bevegelse. Gjennom ballbesittelse skal vi skal vi skape rom gjennom å «strekke» det andre laget i lengde- og bredderetning. Dette gjøres med å skape vinkler og samtidige bevegelser. Dette krever både individuelle og relasjonelle ferdigheter. Viktige fokus i utviklingsarbeidet blir: øyekontakt, hurtig ballbehandling (få touch, orientering og riktig bevegelse). Dersom et angrep mislykkes, skal laget bruke kort tid på å vinne ballen tilbake. Helst umiddelbart etter balltap. Da blir det viktig å hindre motstanderen rom og samlet press. Viktige fokus i utviklingsarbeidet blir: ligge tett, samhandling og tålmodighet.

Det er hovedprinsippene som er viktig: ballbesittende (mye pasningsspill) og skape/hindre rom (skape vinkler, samtidige bevegelser og samlet press). Dette læres best i et kollektivt system der alle kjenner sin «rolle» og sin rolles retningslinjer for handlingsvalg med og uten ball.

I STAG SPILLER VI FOTBALL:

Alle lag i STAG Fotball skal «spille og ikke sparke fotball». Et presist og godt pasningsspill er fotballspillets grunnidé. Og derfor skal vi lære våre spillere til å se og tenke før de tar et konstruktivt valg med ballen, og de skal se og tenke allerede før de mottar den. For å utvikle et godt pasningsspill skal vesentlige momenter som orientering, retningsbestemt medtak for å ta av press, presisjon, balltempo, bevegelse, vinkel i pasningsspillet, basisferdigheter og mye smålagsspill vektlegges for alle aldersgrupper.

I STAG ER VI GODE ÉN MOT ÉN:

Noen ganger må vi klare oss alene, også i fotball. Alle lag i Stag Fotball skal derfor øve sine spillere for å bli best mulig i 1v1-situasjoner, både som førsteforsvarere og førsteangripere. Aktiv bruk av øvelser og spillsekvenser som øver spillerne i å takle disse rollene, skal praktiseres. En god førsteforsvarerjobb er like verdifull som en vellykket avdribling, og skal anerkjennes like mye.

I STAG FORSVARER OG ANGRIPER VI SOM ET LAG:

Fotball er et lagspill og det skal vi lære våre spillere fra tidlig alder. I Stag Fotball er det ikke noen som spiller i forsvar og andre i angrep. Vi har stoppere og spisser, men spissen er vår første forsvarer når motstander starter et angrep på samme måte som keeperen vår er første angriper når han fanger et innlegg. Allerede tidlig i barnefotballen skal spillerne lære grunnprinsippet om at alle er forsvar når motstander har ballen og alle bidrar i angrepsspillet når vi har ballen. Den taktiske skoleringen tiltar med alder, men relasjonelle betydningen av å
«jobbe sammen» skal være med i alle spilløvelser, gjerne også i ren lek (som lenkesisten).

VI TØRR Å GJØRE FEIL OG LÆRE AV DET:

I STAG Fotball tør vi å ta risiko for å spille god fotball og skape sjanser. Vi skal oppfordre våre lag til å sette i gang bakfra framfor å rope «ett spark i forsvar». Vi tør å gjøre feil for å lære av det.

VI GÅR VEIEN MOT 4-2-3-1:

Våre 11-lag skal forstå de relasjonelle og strukturelle prinsippene i 4-2-3-1 med et soneforsvar som vektlegger korte avstander i og mellom ledd. Andre systemkombinasjoner er naturligvis lov, både i læringsøyemed og av taktiske årsaker. Systemet er valgt fordi det gir oss gode muligheter for vinkler i pasningsspillet, er godt egnet for å finne rom mellom motstanderens ledd (fremrom/mellomrom), samt at systemet gir tydelig ansvarsoppgaver i den defensive fasen av spillet. Systemet er samtidig forholdsvis enkelt å gjøre forståelig for spillere på ulike nivåer og gir oss mulighet til å jobbe med samme fokus på tvers av årsklasser. I 3-fotballen vil 1-2 og i 5-fotballen vil 1-2-1 være en start på veien da denne formasjonen også gir gode vinkler og med tre ledd. I 7 fotballen vil 2-3-1 gjøre det samme.I 9-fotball vil 3-4-1 gi mye av det samme læringsgrunnlaget.

 SPORTSLIG ARBEID

Retningslinjer for organiseringen av sportslig arbeid:

Stag Fotball skal til enhver tid organisere seg slik at styret får jevnlige tilbakemeldinger fra de som har det utøvende sportslige ansvaret på feltet. I Stag Fotball er det sportslig leder som rapporterer til styret.
For å sikre en bredest mulig forankring i alle deler av klubben, har sportslig leder er støtte av et sportslig utvalg (SU) som nedsettes av styret i samarbeid med sportslig leder. Det sportslige utvalget i Stag Fotball skal være sammensatt av personer som har sportslig kompetanse, god kjennskap til klubbens sportsplan og tilhørighet i ulike deler av klubben, som barne-, ungdoms- og voksenfotballen. Arbeidsoppgavene i SU skal fordeles og ledes av sportslig leder. Sportslig leder skal også lede klubbens trenerforum for alle klubbens trenere. Sportslig leder har også ansvar for å lede klubbens kurs-/opplæringsprogram for trenere etter avtale med styret. Sportslig leder tildeler treningstider for alle lag.

Følgende hovedretningslinjer skal gjelde for all sportslig aktivitet:

LA HELE ÅRSKULLET TRENE SAMMEN:
Stag Fotball har normalt mange spillere og flere lag i samme årskull. Disse lagene skal ha samme treningstid. Det er mange fordeler ved å la hele årstrinn trene sammen. Spillere blir kjent med hverandre gjennom fotballen før de skal gå sammen på ungdomstrinnet. Flere lag betyr også som regel flere trenere på feltet. Ulik kompetanse gir grunnlag for å lære av hverandre. Den samme gevinsten får vi blant spillerne. Samlet trening gir bedre forutsetninger for differensierte treninger ut fra ferdighetsnivå og modning. Overgangene til 5-, 7-, 9- og 11-fotball blir også enklere ved en slik felles organisering.

DEL INN I JEVNBYRDIGE LAG I DE YNGRE ÅRSKLASSENE:
Bland lagene godt med tanke på ferdighetsnivå, modning, kameratbånd og motivasjon. Bytt på lagsammensetning fra et år til et annet. Da blir flere spillere og foreldre/foresatte kjent med hverandre. Og det øker sjansene for at Lag A, Lag B og Lag C vinner og taper like mye.

MELD PÅ MANGE NOK LAG SLIK AT ALLE FÅR SPILLE MYE:
Spillerne skal spille mye i hver kamp. Altfor ofte ser vi lag som har for mange innbyttere. Pass på at klubben melder på nok lag på årstrinnet. Lån gjerne spillere mellom lagene for å få nok aktivitet. Eller bruk overårige spillere iht regelverket.

MELD PÅ LAGENE I SERIER MED TILNÆRMET LIK MOTSTAND:
Meld på lagene i kretsserien etter antatt ferdighets- og modningsnivå på egne lag. Kan lagene sies å være
«nybegynnere», «midt på» eller «viderekomne»? Dette er en forutsetning for jevnbyrdighet.

TENK FELLESSKAP MED ÅRSTRINNET OVER OG UNDER
Bli kjent med laget over og under fra tidlig alder, sosialt og sportslig.

VURDER KAMPTILBUD I KLASSEN OVER
Har noen av spillerne i årsklassen kommet ekstra langt? Kanskje bør dere melde på et lag i årsklassen over, slik at de møter enda riktigere motstand? Ruller på spillerne etter kriteriene oppførsel, innsats, ferdighetsnivå, modning og motivasjon. Laget skal rekrutteres fra hele årsklassen. En viktig forutsetning er at disse spillerne alltid er med på «sitt» årsklasselag. Påmelding av lag gjøres i klassen over skal gjøres i samråd med SU.

HOLD SPILLERNE I SMÅLAGSSPILL SÅ LENGE SOM MULIG
I fotballen er det mange som vil introdusere elleverfotball tidligst mulig, til tross for at de fotballfaglige argumentene for å drøye dette lengst mulig er overveldende. I smålagsspill vil spillerne møte flere spillsituasjoner og få flere ballberøringer. Begge deler fører til bedre ferdighetsutvikling. I tillegg vil dette gi flere lag slik at flere klubber kan stille i lokale serier, som igjen gir mindre reising.

MOTIVER ALLE SPILLERNE TIL EKSTRATRENING
I Stag Fotball skal klubbens ekstratreninger være åpne for alle. Dette krever selvfølgelig nok trenere og et differensiert fotballfaglig innhold i øktene. Men å stenge noen spillere ute fordi de uheldig nok henger litt etter i ei utviklingstrapp, skal ikke finne sted. Treninger og kamper i egen klubb skal prioriteres foran ekstratilbud utenfor egen klubb, med mindre annet er avtalt med sportslig leder og SU.

GJØR KAMPEN TIL EN GOD OPPLEVELSE FOR ALLE
For svært mange barn og unge er kampen ukas høydepunkt. Som voksne er det vår oppgave å sørge for at kampen blir jevnbyrdig, at den stimulerer til mer aktivitet og faktisk er utviklende. Store tap og lite spilletid øker ikke motivasjonen til å gå på en ny treningsuke. Store seire er ikke nødvendigvis det mest utviklende.

5-12 ÅR – BARNEFOTBALL

Stag har et fotballtilbud til gutter og jenter fra de er 5 år. De første årene er dette i all hovedsak et rent treningstilbud, men det kan legges til rette for kamper mot andre lag som en del av aktiviteten. Målet med all barnefotball er å gi alle et godt, lystbetont og trygt tilbud. Leken skal stå i høysetet.

Fokuset ligger på det morsomme innen fotballspillet: Å score mål. Opplevelsen av å mestre og lykkes er viktig å lokke frem og dette gjøres i spill med få spillere på hvert lag. Klubben ønsker å skape et miljø som preges av respekt, toleranse og likeverd.

Tilhørighet og godt miljø både blant spillere og foreldre er første bud for å skape et Stag-lag som kan vare i flere år og utvikle fine folk og fotballspillere.
En nøkkel er å få mange voksne ressurspersoner involvert som mulig.

LAGSTILKNYTNING: Stag Fotball har som utgangspunkt at alle spillere gjennom hele barnefotballen skal spille på det laget som tilsvarer deres fødselsår. I tilfeller der en slik organisering vurderes å hemme enkeltspillerens utvikling, kan det gjøres unntak for dette prinsippet. En slik ordning skal kun skje etter godkjenning fra sportslig leder/SU i samråd med hovedtrener.

LAGSORGANISERING: Årskullet skal deles i jevne lag og skolene skal blandes på en fornuftig måte slik at ingen blir stående alene og uten venner. Det siste er spesielt viktig i en oppstartsfase. Med jevne mellomrom (mindre enn en hel sesong) skal gruppa blandes i nye lag. Det er flere fordeler med dette: Man unngår klikkdannelser og «lag i laget». Hele kullet blir kjent med hverandre, også på tvers av skoletilhørighet. Samtidig unngår man at ett lag «vokser seg» sterkere enn de andre, som vil bryte med grunnprinsippet om jevne lag.

TRENING: Lagene skal trene samtidig og hele kullet samlet. Alle skal bli sett.

I KAMP: Alle spillerne i barnefotballen (5-12 år) skal få tilnærmet like mye spilletid i kamper og turneringer.

DIFFERENSIERING: Det skal differensieres pedagogisk i trening. Organisatorisk differensiering med laginndeling etter ferdigheter (1. lag, 2. lag etc) skal tidligst skje på U12. På U10 og U11 kan kullet melde på et «ekstralag» på et høyere nivå enn de jevnbyrdige lagene for kullet forøvrig. Dette skal alltid behandles av sportslig leder/SU og laget skal komme i tillegg til de jevnbyrdige lagene, ikke som en erstatning. Spillerne
som deltar på «ekstralaget» skal være treningsivrige, ha gode holdninger og beholde sin naturlige tilknytning i sitt opprinnelige lag. Fra U8 kan det etableres hospiteringsordninger for enkeltspillere og da i utgangspunktet bare på trening med eldre lag. Merk! All form for hospitering og organisatorisk differensiering skal godkjennes av sportslig leder/SU i samråd med hovedtrenerne.

ANDRE IDRETTER: Spillerne skal aktivt oppfordres til å drive med annen idrett ved siden av fotballen, dette gjelder spesielt håndball og turn i egen klubb. Trenere og ledere har et felles ansvar for god tilrettelegging, og første bud er at de faste treningstidene på fotball og håndball ikke kolliderer. Å drive med andre idretter skal ikke få konsekvenser for spilletid i fotballkamper eller tilbud om hospiteringsordninger eller ekstratrening.
Betingelsen for dette er at treningshverdagen er avklart med aktuell trener, og at spilleren viser interesse for å være med på fotballaget over tid og hele sesongen.

5-6 ÅR – FOTBALL ER GØY

Stag ønsker jenter og gutter velkommen til klubben fra de er 5 år. Oppstart ute i august og inne i januar.

På dette nivået ønskes ledere som organiserer barn på en vanlig og tydelig måte – dette er vel så viktig som fotballkunnskap. Starte med 3-er fotball så tidlig som mulig.

Treningen skal være lystbetont.

ORGANISERING
Inndeling – Vi deler jenter og gutter hver for seg.
Antall – Maks seks på gruppene for tekniske øvelser – helst tre på hvert lag i spill. Inne har gruppene stort sett liten hall. Da anbefales det å lage et avgrenset område med benker hvor det kan bedrives teknisk trening for noen mens andre spiller.
Ledelse – Klubben er ansvarlig og stiller med trener frem til en av de foresatte kan ta jobben som hovedlagleder. Klubben arrangerer Barnefotball-kvelden for alle foreldre og deretter fordeles lagets oppgaver mellom de foreldre som vil engasjere seg. Uten frivillige foreldre som kan bidra er det heller ikke mulig å starte opp et lag.
Sosialt – Foreldremøte på høsten. Kartlegging av foreldreressurser, innføringer i Stag-verdiene, utdeling av foreldrevettreglene til alle foresatte.

SPORTSLIG
Mål: Små baner. Mest mulig spill med få spillere på hvert lag. Del opp gruppa hvis det blir for mange spillere på den plassen som er til rådighet.
Utfordring: Velge øvelser som får aktivisert alle – unngå kø.
Teknikk: Skudd/pasning innside, stille og trillende ball. Føring.
Taktikk: Orientering på banen, hva er forsvar og hva er angrep?
Av forsiktighetshensyn anbefales det å ikke øve på headinger i denne alderen.

ØVELSER
Oppvarming: Bruk helst ballen. Kan også ha enkle øvelser som hauk og due eller stiv heks ol. Motoriske øvelser med hinking, rygging, herming, stafetter etc. Vær kreativ!

Ballkontroll: Enkel triksing/sjonglering, pasninger, skudd.
Pasning: To og to sammen, start stillestående og med bevegelse etter hvert.
Føring: Enkel føring og ikke nødvendigvis med kjegler. Bruk hermeøvelser med instruktør over større flater med start/stopp, tråkk, vending etc. Løft blikket!
Spill og hoveddel: Små baner, få på hvert lag, store mål. Bruk gjerne to mål på hver side, slik at det blir fire til sammen pr. bane.

Lek, moro og spill. Mest mulig ballkontakt. Kartlegge voksenressurser.

7-10 ÅR – BLI VENN MED BALLEN

Stag-spilleren er nå inne i sin motoriske gullalder og legger mye av grunnlaget for hva som læres av gode fotballferdigheter. Samspill bør vektlegges i større grad, selv om ferdighetsutvikling alltid er det viktigste.

Fra 7 år blir kamper en naturlig del av aktiviteten. Det spilles femmerfotball, noe som gir mange ballberøringer.

ORGANISERING

Inndeling – Mål om eget jentelag fra 7 år. Nye lag hvert år, men kan beholde en stamme i laget. Likt antall spillere på hvert lag: Max. 8 spillere på et 5-er lag er malen. Jevnbyrdige lag. Lik spilletid og rotering på plasser.
Fellesøkter – 1-2 ganger i uka inkludert kamp sommerstid.
Trenere og ledere – Bør ha gjennomført grasrot-trener, min. delkurs 1 og 2.
Sosialt – Tiltak for at gruppa skal bli kjent med hverandre er viktig.

SPORTSLIG
Mål – Skape et miljø med lek og moro i en god tone. Sentralt i ferdighetsutviklingen er å skape en forståelse av ballkontroll og mer samspill.
Utfordring – Organisering av kamper
Teknikk/taktikk – På dette trinnet bør det være et mål at lagspillet og samspillet dyrkes noe mer. Vi utvikler samtidig individualisten og ønsker å innprente god ballkontroll og spillere som kan gjøre noe med ballen på egenhånd. Ikke stress “dribleren” med at han/hun alltid må spille ballen og unngå risiko. Vi skal trene på å bli så gode at risikoen blir mindre i spillet. Få spillerne til å orientere seg fremover både med løp og pasninger, men først og fremst: Bevisstgjør spillerne på medspiller og motspiller og hvor det er rom for å spille ball. For å få til dette må det spilles mye fotball både med og uten mål på avgrensede områder. Som spiller trenger du med- og motspillere å forholde deg til under trening. Ta vare på ballen. Det er lov å drible. I Stag trenger vi også individualistene.

ØVELSER
Oppvarming: I tilpasset og avgrenset firkant kan det spilles 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Spillere som jager ball – er i midten – gjør dette etter tur eller på tid.
Deløvelser: Spill i ulike former som deløvelse
Eksempel 1: Spill to mot to, tre mot tre og fire mot fire i avgrensede firkanter uten mål. Bruk 1-2 overtallsspillere i øvelsen for å få flyt. Kjøres i intervaller fra 4-5 x 1-5 min.

10-12 ÅR – VI ER ET LAG

Sjuerfotballen erstatter femmerfotball som hovedspill under kamper.

Ferdigheter og teknikk skal prioriteres, selv om det er på tide å tenke noe mer lagorganisering. Utøverne er fortsatt inne i en motorisk gullalder for å tilegne seg ferdigheter. Det kan samtidig være hensiktsmessig å drive noe instruksjon. Dette er en alder der det er gunstig å påvirke holdninger.

Skap lyst til å drive idrett og oppfordre til egenaktivitet.

ORGANISERING
Inndeling – Egne jente- og guttelag. Jevngode lag- og jevnt med spilletid. La spillerne få prøve seg i ulike roller. Antall spillere pr lag: 10-12
Trenere og ledere – Bør ha Grasrot-trener kurset. Min delkurs 1 og 2.
Fellesøkter – 2-3 ganger pr. uke
Sosialt – Deltakelse på cup i Danmark

SPORTSLIG
Mål – Skape et lag og legge til rette for utvikling av fotballferdigheter
Utfordring – Gi utfordringer til alle og lag trening og kamptilbud tilpasset spillerne. Det betyr at det er lurt å differensiere tilbudet til spillerne så de møter spillere på trening og kamp som er mest mulig jevnbyrdige. Kan være lurt med to-tre ulike ferdighetsnivåer på treningsfeltet slik at alle møter noen på sitt nivå. Da har alle muligheter til utvikling.
Teknikk/taktikk – Videreutvikle trening av ferdigheter. Best mulig teknisk/taktiske ferdigheter får du ved ulike spillsekvenser. Lag øvelser både med og uten mål med spill på avgrensede områder. Alt fra en-mot-en til fem-mot-fem. Fire-mot-fire med to frie spillere som alltid er på lag med det laget som har ballen er en måte å få flyt i øvelsen på. Tre lag med alt fra 3-4 spillere pr. lag og ett av lagene som jager på tid for å få tak i ballen har samme virkning. Hovedgrunnen til spillsekvensene er at det gir mange en-mot-en- situasjoner og mye pasningsspill. Hold treningen kamplik.

ØVELSER
Oppvarming: I tilpasset og avgrenset firkant kan det spilles 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3.
Deløvelser: Spill i ulike former som deløvelse.
Eksempel 1: Spill 2 mot 2, 3 mot 3 og 4 mot 4 i avgrensede firkanter uten mål. Bruk 1-2 overtallsspillere i øvelsen for å få flyt. Kjøres i intervaller fra 4-5 x 1-5 min.
Eksempel 2: 4-5 mot 4-5 med 1-2 frie spillere som er på lag med det laget som har ballen.
Holde ballen lengst mulig, for eksempel gi poeng etter 5-8 pasninger innen laget. Dette også på tid/intervall.
Eksempel 3: 3 lag a fire spillere i et avgrenset område. Det ene laget jager på tid/intervall slik at det blir et spill 8 mot 4. Legg merke til om øvelsen får flyt, blir kvaliteten dårlig kan banen være for trang eller du trenger mulig 1-2 frispillere.
Heløvelse: Spill med mål og få mot få, fra 2 mot 2 til 6 mot 6.

Skape idrettslyst
Skape gode holdninger
Sjuerfotball

13-16 ÅR – UNGDOMSFOTBALL

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende for spillere og trenere. Spillerne utvikler seg ulikt både fysisk og ferdighetsmessig.

Resultater blir for mange en viktigere del av spillet. Fotball handler om å vinne, men vi skal ikke vinne for enhver pris. Når vi feirer en seier, skal vi også være opptatt av måten vi vinner på. Det handler både om det vi gjør på banen og utenfor banen. Hovedfokus er uansett å utvikle spillere fremfor å utvikle lag. Gode resultater er en bonus når vi utvikler gode spillere, men har ikke hovedfokus i ferdighetsutviklingen.

I denne fasen er det viktig å holde fast ved at vi skal gi et best mulig tilbud, til flest mulig, lengst mulig. Alle skal ha et miljø som de trives i – uansett nivå. Alle som har lyst til å spille fotball skal få gjøre det i Stag, og alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball skal få bli det i Stag. Men selv om alvoret gjør seg gjeldene, er det viktig å holde fast ved at fotball skal være gøy.

Respekt, toleranse og likeverd overfor med- og motspillere er sentrale verdier. Åpenhet i gruppa kan løse en del av utfordringene. Ta gjerne ungdommene med på råd.

LAGSTILKNYTNING:
Stag Fotball har som utgangspunkt i ungdomsfotballen at alle skal spille på det laget som tilsvarer deres fødselsår. I tilfeller der en annen ordning er best for spillerens utvikling, kan det gjøres unntak for dette prinsippet som gjelder opp til det første året på U16. En slik ordning skal kun skje etter godkjenning av sportslig leder/SU i samråd med hovedtrener.

LAGSORGANISERING:
Fra U13 legges det til rette for organisert differensiering. Lagene kan da organiseres som 1. og 2. lag etter forutsetninger/ ambisjoner. Som førsteårs U16 samles for første gang to årstrinn. Lagene deles da inn i 1. og 2. lag (og evt 3. lag) etter forutsetninger/ambisjoner (fremtidig potensial) uavhengig av aldersklasse.

FOKUS:
I denne aldersgruppen er det store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Flere har kraftig lengdevekst og finkoordinasjonen er fortsatt i utvikling. Dette må trenerne ta hensyn til, både i form av belastningsstyring og laginndeling. Både prestasjoner og humør kan variere. Dette er en gunstig alder for påvirkning av gode holdninger. Større grad av selvstendighet i treningen er viktig å vektlegge.

I TRENING:
Alle spillere i ungdomsfotballen skal tilhøre en treningsgruppe. Ferdigheter skal fortsatt prioriteres. De kreative sidene ved taktiske valg skal oppmuntres. Spillerne skal oppfordres til å «tenke fotball», selv finne løsninger i kamplike situasjoner og være bevisste på hva som skal til for å utvikle seg som fotballspillere. For spillerne handler om å ta større ansvar for egen læring.

I KAMP:
Alle spillerne i ungdomsfotballen (13-16 år) skal ha et ukentlig kamptilbud i klubben. Her skal spilleren få rikelig med spilletid og vektleggingen av kortsiktige sportslige resultater er fortsatt underordnet dette prinsippet

DIFFERENSIERING:
På trening skal det differensieres pedagogisk og gis utfordringer etter behov. Organisatorisk differensiering i form av laginndeling etter ferdigheter/ambisjoner skal skje. I tillegg skal det etableres hospiteringsordninger for enkeltspillere etter behov. Sportslig leder/SU avgjør dette i samråd med hovedtrenere på kullene. Dersom det finnes enkeltspillere som har et spesielt høyt ferdighetsnivå, kan det være aktuelt å bytte til en klubb som kan tilby et Kamp- og treningstilbud på et enda høyere nivå.

ANDRE IDRETTER:
Spillere i ungdomsfotballen kan drive med annen organisert idrettsaktivitet ved siden av fotballen. Dette skal ikke få konsekvenser for spilletid i fotballkamper eller tilbud om hospiteringsordninger eller nominasjoner til by-/kretslag. Betingelsen for dette er at treningshverdagen er avklart med aktuell trener, og at spilleren viser interesse for å være med på fotballaget over tid og hele sesongen.

13-14 ÅR – DET SKAL VÆRE LOV Å VÆRE GOD I STAG

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende for spillere og trenere. Spillerne utvikler seg ulikt både fysisk og ferdighetsmessig.

Resultater blir for mange en viktigere del av spillet. Fotball handler om å vinne, men vi skal ikke vinne for enhver pris. Når vi feirer en seier , skal vi også være opptatt av måten vi vinner på. Det handler både om det vi gjør på banen og utenfor banen. Hovedfokus er uansett å utvikle spillere fremfor å utvikle lag. Gode resultater er en bonus når vi utvikler gode spillere, men har ikke hovedfokus i ferdighetsutviklingen.

I denne fasen er det viktig å holde fast ved at vi skal gi et best mulig tilbud, til flest mulig, lengst mulig. Alle skal ha et miljø som de trives i – uansett nivå. Alle som har lyst til å spille fotball skal få gjøre det i Stag, og alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball skal få bli det i Stag. Men, selv om alvoret gjør seg gjeldende, er det viktig å holde fast ved at fotball skal være gøy.

Respekt, toleranse og likeverd overfor med- og motspillere er sentrale verdier. Åpenhet i gruppa kan løse en del av utfordringene. Ta gjerne ungdommene med på råd.

ORGANISERING
Inndeling – Et krav om differensierte treningsgrupper , men samme treningstid og -sted.
Spilletid – Del lagene etter kvalitet, men innenfor lagene skal prinsippet for spilletid følges. Minst 50 prosent spilletid ved oppmøte til kamper og det må være et samsvar med treningsoppmøte og spilletid.
Hospitering – Motiver til hospitering. Initiativ fra årsklassen under(les eget avsnitt om hospitering i plan).
Fellesøkter – 3-4 ganger pr. uke
Ekstratreninger – Klubben ønsker å ha talenttilbud på ungdomstrinnet
Trenere og ledere – Hovedtrener bør ha Grasrottrener-kurset
Sosialt – Dette er en tid hvor mange opplever splittelse i gruppa. Skape trivsel med ulike tiltak for å holde spillerne samlet. Tur/cup til utlandet må vurderes. Treningsleir på klubbhytta etc.

Husk at dette normalt er en periode med stort frafall, særlig blant jenter. Vi ønsker å ha med så mange som mulig, så lenge som mulig.

SPORTSLIG
Mål: Lag i 1.div. Tilbud om kamptilbud til alle.
Utfordring : Tilfredstille de ulike behovene og nivåene. 11-fotball gir nye utfordringer. Bygg en sunn vinnerkultur og en god treningskultur. Ha fokus på bevisstgjøring av spillerne, både i forhold til fellesskapet i gruppa og sportslig utvikling.
Teknikk/taktikk : Videreutvikle gode og hensiktsmessige fotballferdigheter. Vektlegg større tempo og intensitet. Bruk spilløvelser hvor spillerne er under press, da må du ha motspillere og medspillere i alle øvelser. Tren kamplikt.
Momenter å utvikle : Gode førsteforsvarere, gode førsteangripere samt å kunne ta av press og pasningskvalitet. Handlingsvalg er alltid tema.
Fysikk: Kondisjon får du av å spille intensiv fotball i intervaller. Ikke bruk dyrebar treningstid til isolert løpetrening.

De som utvikler gode fotballferdigheter i denne alderen, driver ofte med lystbetont egentrening i utstrakt grad. Det er derfor viktig å tilrettelegge og motivere til egentrening..

ØVELSER
Medtak/pasning : Firkant i ulike varianter og størrelser. F.eks. 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Den siste gjerne med bevegelige spillere og en vendingspiller for å skape rom og vende spillet på..

Angrep og forsvarsspill som strukturert trening : Innleggstrening med og uten overlapp. Fokus på innløp i boksen og hvordan du posisjonerer deg. Kan samtidig trene forsvarsspill ved å posisjonere seg riktig i forhold til motstander i boksen (riktig kroppsstilling. fokus på mann og ikke ball). Dette er en øvelse for enkel gjennomgang av hva som møter deg i kamp. Øves gjerne i en spillsituasjonsøvelse der bakre firer spiller mot seks fremste spillere

Momenter: nekte rom, hvem støter, avstand, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarsspillet og bidrar til angrepsspiller med hurtig ballbehandling. Trener samtidig angrepsspillet med relasjonstrening de seks fremste spillerne. Øvelsesmomenter kan være, hva er indreløpers rolle, hvordan styrer ankeret spillet, midtspissens rolle, kantrollen og posisjonering ved innløp i 16 meter? Hurtige spillvendinger, samtidige bevegelser og tålmodighet er sentralt for å komme til gode gjennombruddsmuligheter.

Maks 30 min. i uka med struktur/formasjonstrening.

Spilløvelser som deløvelse : To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område. Viktig å involvere keepere, både i pasningsspill og i spill mot mål. Isolerte skuddøvelser kan legges inn.

Ballbesittende øvelser : 3 lag a fire spillere på avgrenset område. Spiller 8 mot 4 på tid/intervall. 4 mot 4+ 2 fri spillere eller 6 mot 6 og 3 fri spillere. Fokus på kroppsstilling, spill på riktig fot, retningsbestemt medtak og samtidige bevegelser.

Avsluttende spilløvelse : Alltid med mål og det kan være noen flere spillere. Fra 3 mot 3 til 9 mot 9. Jo færre jo mer ballkontakt, men av og til kan det være smart å spille med kamplike romforhold.

Differensiering
Bevisstgjøring av fotballferdigheter
11-fotball

15-16 ÅR – KRAV OG KVALITET

Intensivitet, tøffhet og kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere på dette trinnet. Her må både trener og spiller ta ansvar. Holdninger og ansvar for egenutvikling må understrekes. Bevisstheten rundt taktiske valg skal videreutvikles.

God fotballferdighet er summen av handlingsvalg og teknisk utførelse.

Legg til rette for hospiteringsordninger. Åpenhet i gruppa kan forebygge og løse en del av eventuelle sosiale utfordringer. Ta ungdommene med på råd.

ORGANISERING
Inndeling – Et krav om differensierte treningsgrupper, men samme treningstid og -sted.
Fellesøkter – 4 ganger pr. uke for satsingsgrupper, vurder færre økter for de som ønsker det.
Trenere og ledere – Bør ha Grasrotrener-kurset, min delkurs 3 og 4.
Sosialt: Treningsleir/cup bør vurderes.

Det er i denne alderen det største frafallet normalt kommer for gutter. Diskuter interne tiltak i laget for å ha med så mange som mulig, så lenge som mulig.

SPORTSLIG
Mål : Lag i øverste divisjon – både for jenter og gutter. Kamptilbud for alle.
Utfordring : Holde på spillere – både de som vil satse og de som ikke vil satse på fotball. Her er det viktig med dialog med spillerne. De må få lov til å være med å legge premissene – medbestemmelse.
Teknikk/taktikk : Kvalitet og terping på detaljer i alle spillfasene. Hvordan er en-mot-en- ferdighetene og hvordan er pasningskvaliteten? Hvordan slår jeg en langpasning
Strukturtrening og relasjoner : Kontringsspill og oppspillsmønster i etablert angrepsspill. Hvordan spille soneforsvar med press, sikring, sideforskyving, falle, pumpe etc. som momenter. Hvordan er de relasjonelle ferdighetene spillerne i mellom?
Fysikk : Kondisjon – ved spilløvelser. Tøffhet i duellspillet på trening og kamp. Øvelser for spenst og hurtighet oppfordres sterkt som egentrening. Styrketrening med vekter kan starte under kyndig veiledning.

ØVELSER
Medtak/pasning : «Posession» i ulike varianter og størrelser. F.eks. 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Den siste gjerne med bevegelige spillere og en vendingspiller for å skape rom og vende spillet på.
Angrep og forsvarsspill som strukturert trening : Innleggstrening med og uten overlapp. Fokus på innløp i boksen og hvordan du posisjonerer deg. Kan samtidig trene forsvarsspill ved å posisjonere seg riktig i forhold til motstander i boksen (riktig kroppsstilling. fokus på mann og ikke ball). Dette er en øvelse for enkel gjennomgang av hva som møter deg i kamp. Øves gjerne i en spillsituasjonsøvelse der bakre firer spiller mot seks fremste spillere
Momenter: nekte rom, hvem støter, avstand, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarsspillet og bidrar til angrepsspiller med hurtig ballbehandling. Trener samtidig angrepsspillet med relasjonstrening de seks fremste spillerne. Øvelsesmomenter kan være, hva er indreløpers rolle, hvordan styrer ankeret spillet, midtspissens rolle, kantrollen og posisjonering ved innløp i 16 meter? Hurtige spillvendinger, samtidige bevegelser og tålmodighet er sentralt for å komme til gode gjennombruddsmuligheter.

Maks 45 min. i uka med struktur/formasjonstrening.

Spilløvelser som deløvelse : To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område. Viktig å involvere keepere, både i pasningsspill og i spill mot mål. Isolerte skuddøvelser kan legges inn.

Ballbesittende øvelser : 3 lag a fire spillere på avgrenset område. Spiller 8 mot 4 på tid/intervall. 4 mot 4+ 2 fri spillere eller 6 mot 6 og 3 fri spillere. Fokus på kroppsstilling, spill på riktig fot, retningsbestemt medtak og samtidige bevegelser.

Avsluttende spilløvelse : Alltid med mål og det kan være noen flere spillere. Fra 3 mot 3 til 9 mot 9. Jo færre jo mer ballkontakt, men av og til kan det være smart å spille med kamplike romforhold. Store mål, tett og høy intensitet.

Utholdenhet/Hurtighet/Spenst: Være en integrert del av treningsøktene i begrenset omfang.

Tilrettelegge for egentrening med eget tilpasset program for de ivrigste.

Intensitet og tøffhet
Fotballforståelse, skape relasjonelle ferdigheter
Hospitering

FRA 16 ÅR – VOKSENFOTBALL

LAGSTILKNYTNING: Fra U16 bryter vi opp den prinsipielle lagtilknytningen til spillerens fødselsår. På U16 blir to årskull slått sammen og delt inn etter forutsetninger og ambisjoner (fremtidig potensial). Denne ordningen fortsetter inn på U19 (junioralder) og over i seniorlagene (A og B).

LAGSORGANISERING: Fra U16 og oppover tilhører spillerne de lagene de er kvalifisert for i henhold til forutsetninger og ambisjoner (fremtidig potensial). Fra fylte 16 år spiller man for det laget man er høyest kvalifisert for.

FOKUS: Tidlig i denne aldersgruppen er spillerne fortsatt i sterk vekst – og det må hensyntas. Dette skjer i en periode der spillerne møter mange nye krav til prestasjoner og resultater både på skole og idretten. De mest ambisiøse kan få økt tilbud om trening i skoletid, og trenerne må derfor være spesielt oppmerksomme på belastningsstyringen og koordineringen av aktiviteter. Vær spesielt oppmerksom på symptomer på belastningsskader og utbrenthet. Fotballfaglig ønsker vi en videreutvikling av våre viktigste grunnprinsipper

på taktiske valg, individuelle og relasjonelle, i tillegg til videreutviklingen av tekniske ferdigheter. på den sosiale siden må det jobbes aktivt for å spleise kull som ikke har vokst opp sammen. Dette arbeidet er avgjørende for å kunne beholde et kamptilbud for alle dem som ikke fortsetter i vårt utviklingsløp.

I TRENING: Spillere i voksenfotballen vil tilhøre ulike treningsgrupper der det er hensiktsmessig. Spillere med ambisjoner vil naturlig trene vesentlig mer enn spillerne som nå spiller fotball for å ha det gøy og det sosiale. Det skal fortsatt være gøy med fotball for alle.

I KAMP: Alle spillerne i voksenfotballen (over 16 år) skal ha et ukentlig kamptilbud i klubben. Her skal spilleren få rikelig med spilletid. Vektleggingen av kortsiktige sportslige resultater er viktigere enn før, men fortsatt underordnet prinsippet om spillerutvikling.

DIFFERENSIERING: På trening skal det differensieres pedagogisk og gis utfordringer etter behov. (Eks. i grupper etter nivå/ferdighet) Organisatorisk differensiering i form av laginndeling etter ferdigheter/ambisjoner skal skje. I tillegg skal det etableres hospiteringsordninger for enkeltspillere etter behov. Sportslig leder/SU avgjør dette i samråd med hovedtrenere på kullene. Det vil å være naturlig at enkeltspillere som har et spesielt høyt ferdighetsnivå, vil bytte til en klubb som kan tilby et enda bedre kamp- og treningstilbud.

ANDRE IDRETTER: Spillere i voksenfotballen oppfordres til å velge fotball som idrett dersom spilleren har ambisjoner og forutsetninger for å utvikle seg videre. God og ærlig veiledning er en forutsetning for å ta gode valg – og valget skal gjøres på spillerens premisser.

16-19 ÅR – KLAR FOR NESTE STEG

Som klubb ønkser vi å skape et tilbud til alle og samtidig forberede spillere på seniorfotball. Klubben ønsker å legge til rette for at spillere skal få trene på det sportslige nivået en tilhører.

Det er et fokus på å utvikle individuelle og relasjonelle ferdigheter for å kunne spill A-lags fotball. Klubben skal være positive til enkelt spillere som trenger større utfordringer og ønsker å utvikle seg på et høyere nivå

ORGANISERING
Inndeling – Egen juniorstall på guttesiden. Det skal prioriteres å ha et godt sosialt tilbud til de som ikke ønsker å satse så mye.
Fellesøkter – 2-4 ganger pr. uke. Her skal spillerne tas med på råd.
Trener og ledere – Ønsker at trener har B-lisens
Sosialt – Treningsleir og turneringer holder gruppa sammen. Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig. Konkurranser er både miljøskapende og skjerpende.

SPORTSLIG
Mål: 1.div på guttesiden, men tilpasset ambisjonsnivået til spillergruppen. Kamptilbud til alle. De som har ferdigheter til det og ønsker det, skal tilbys A-lag som kamparena
Utfordring: På dette nivået faller mange fra. Erfaring viser at spillere vi får med oss gjennom junioralderen gjerne blir med videre i klubben eller kommer tilbake etter annen klubb eller studier på et senere tidspunkt. Ta spillerne med på råd for å skape et best mulig kamp- og treningstilbud.
Teknikk/taktikk: Kvalitet og terping på detaljer i alle øvelser og spillfaser. Hvordan er en-mot-en-ferdighetene og hvordan er pasningskvaliteten? Det du trener på blir du god på og hold den røde tråden i treningene, med intensitet og høyt tempo i flest mulig spilløvelser.

Spillernes valg må fortsatt vektlegges og hvilke spillere klarer å skape relasjonelle ferdigheter med andre
Formasjonstrening/strukturtrening som deløvelse: Terping av elementer i både forsvarsspill og angrepstrening er en naturlig del av treningsøkta.
Fysikk: Tøffhet i duellspillet på trening og i kamp vektlegges. Kondisjon utvikles først og fremst gjennom høy intensitet i spilløvelser. Øvelser for spenst og hurtighet oppfordres sterkt som egentrening. Styrketrening med vekter oppfordres i denne alderen, men under kyndig veiledning. Styrke har innflytelse på hurtighet.

ØVELSER
Medtak/pasning: «Posession» i ulike varianter og størrelser. F.eks. 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Den siste gjerne med bevegelige spillere og en vendingspiller for å skape rom og vende spillet på..
Angrep og forsvarsspill som strukturtrening: Innleggstrening med og uten overlapp. Fokus på innløp i boksen og hvordan du posisjonerer deg. Kan samtidig trene forsvarsspill ved å posisjonere seg riktig i forhold til motstander i boksen (sidestill deg, og bli ikke for mye balltitter). Dette er en øvelse for enkel gjennomgang av hva som møter deg i kamp og er ikke en øvelse du som trener skal bruke for mye tid på. Maks 15 min. på en uke. Terping av forsvarsfirer hvor de seks fremste spiller mot forsvarsfirer. Momenter, nekte rom, hvem støter, avstander, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarsspillet.
Spilløvelser som deløvelse : To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område. Viktig å involvere keepere, både i pasningsspill og i spill mot mål. Isolerte skuddøvelser kan legges inn.
Ballbesittende øvelser : 3 lag a fire spillere på avgrenset område. Spiller 8 mot 4 på tid/intervall. 4 mot 4+ 2 fri spillere eller 6 mot 6 og 3 fri spillere. Fokus på kroppsstilling, spill på riktig fot, retningsbestemt medtak og samtidige bevegelser.
Husk : Det er på de ulike spilløvelsene grunnlaget blir lagt. Skap så mange mann-mot-mann-situasjoner som mulig og prøv å få frem valgmuligheter i spillet, da får vi mye pasningsspill med valgmomentet til stedet.
Avsluttende spilløvelse : Alltid med mål og det kan være noen flere spillere. Fra 3 mot 3 til 9 mot 9. Jo færre jo mer ballkontakt, men av og til kan det være smart å spille med kamplike romforhold. Store mål, tett og høy intensitet.
Utholdenhet/Hurtighet/Spenst: Være en integrert del av treningsøktene i begrenset omfang.

Tilrettelegge for egentrening med eget tilpasset program for de ivrigste.

LEDELSE AV TRENING – SKAP ET GODT TRENINGSMILJØ

Gode treningsmiljøer skapes gjennom:

 • trygghet – forsøk å nevne alle spillerne sine navn i en positiv sammenheng i løpet av hver økt ros dem når de gjør noe bra
 • engasjement – vær delaktig som trener, vær tydelig på hva dere trener på og forsterk dette på en positiv måte.
 • mestringsglede – forsøk at spillerne har det moro på hver økt, noe variasjon på hver økt og organiser øvelsene slik at spillerne lykkes mer enn de
 • involvering – la spillerne få være med å diskutere kjøreregler for treningsmiljøet og treningene
 • tydelighet – som trener bestemmer du, ikke alt kan diskuteres på feltet
 • klare rammer – start og avslutt treningen på en tydelig måte
 • møt forberedt – det tar ikke nødvendigvis mye tid , og resultatet blir mye bedre

En god økt inneholder flere av disse elementene:

 • god motivering – man yter mer når man blir sett
 • høy aktivitet – ingen køer, mye involvering fra hver enkelt spiller
 • konkrete oppgaver – hva trener vi på nå
 • god organisering av øvelsene gir god flyt i spillet – riktig avgrenset område, riktig antall spillere, dette hever det sportslige nivået på treningen
 • variasjon – er motiverende i seg selv, kan også være skadeforebyggende i ressurstreningen
 • samarbeid i små ev større grupper – skaper dynamikk i gruppen
 • motivasjon til egentrening – avgjørende for sportslig utvikling og fremgang
 • fokus på hver enkelt spiller – alle må Bevisst bruk av navn og positive tilbakemeldinger

En treningsøkt må rammes inn:
I starten av treningen – samle gruppa, ønsk velkommen, korte beskjeder om dagens trening, andre beskjeder kan vente. Signaliser gjerne at du har gledet deg til treningen – det smitter.

Ved slutten av treningen – samle gruppa igjen, oppsummer treningen og gi beskjeder, trekk gjerne frem enkeltspillere ved å nevne noe positivt. Pass på at alle blir nevnt i løpet av en periode – ros i alles påhør har ekstra sterk effekt. Dersom spillere har hatt en positiv opplevelse på trening så kommer de igjen neste gang.

TRENERKOMPETANSE OG KURS

Vi ønsker at hovedtrenere skal gjennomføre Grasrottrenerkurset i løpet av sin tid som trener i Stag. Øvrige trenere og kontaktpersoner for lagene oppfordres også til å delta, for å skape et best mulig fagmiljø rundt hvert lag.

Grasrot-trener består av fire delkurs, hvert delkurs består av 3 kvelder(12 timer)

DELKURS 1: Barnefotballkurset
DELKURS 2: Flest mulig med kvalitet
DELKURS 3: Mot ungdom
DELKURS 4: Lengst mulig – best mulig

BARNEFOTBALLEN:
Vi har satt opp følgende utviklingstrapp for barnefotball:
• Grasrottrener del 1 : For alle mellom 5-8 år
• Grasrottrener del 2 : Det året spillere fyller 9 år
• Grasrottrener del 3 : Det året spillere fyller 11 år
• Grasrottrener del 4 : Det året spillere fyller 12 år

UNGDOMSFOTBALLEN:

 • Alle hovedtrenere for våre ungdoms- og seniorlag skal ha gjennomført hele Grasrottrenerkurset, altså delkurs 1-4.
 • For en trener som følger et lag gjennom barnefotballen vil dette automatisk være tilfellet gjennom vår utviklingstrapp.
 • For trenere som blir rekruttert utover dette, vil vi oppfordre til å ta hele Grasrottrenerkurset i løpet av det første kalenderåret.

KOMPETANSEHEVING
• Vår trenerveileder holder alle delkurs av Grasrottrenerkurset årlig.
• Alle trenere for de relevante lagene blir invitert på kurs. Hovedtrener forventes da å delta, men øvrige trenere oppfordres også til å delta.
• Gjennom kompetanseoversikt i FIKS blir trenere som mangler ønsket kompetanse invitert til de riktige kursene.
• Stag kan dekke utgifter til gjennomføring av UEFA B- og UEFA A-lisens mot at trenere binder seg til å være trener i klubben i henholdsvis 2 og 3 år.

DIFFERENSIERING OG HOSPITERING

DIFFERENSIERING

I Stag Fotball handler om å drive positiv forskjellsbehandling. Å behandle alle spillere likt, utsette alle for de samme utfordringene, vil føre til at trenerne ikke treffer alle spillerne optimalt. Alle må få oppgaver som passer sine ambisjoner og forutsetninger. Slik differensiering skal så langt det er mulig skje i økta sammen med eget årskull. I noen tilfeller kan det være fornuftig å la noen spillere få hospitere (i første rekke trene/eventuelt spille kamper) med eldre lag. Både for å tilby mer aktivitet, og for å gi nye utfordringer, både sportslige og sosiale.

Differensiering gjelder både oppover og nedover. Det er altså like viktig å legge til rette for dem som ikke har kommet så langt som andre. Og alle spillere skal/bør fortsatt delta i aktiviteten med sitt opprinnelige årskull.

Hospitering i og utenfor klubb skal alltid avklares med sportslig leder/sportslig utvalg.

Hvordan gjør vi det og når begynner vi med differensiering?

Barnefotballen starter det året barna er 5 år. De to første årene er det ingen differensiering. Fra det året de fyller 8 år åpner vi derimot for å kunne dele inn i grupper etter ferdighet. Husk at man også må ta andre hensyn enn kun sportslige inn i denne vurderingen, for eksempel sosiale og praktiske forhold. Har man to treninger i uka kan man vurdere å trene en gang med laget sitt og en gang der man deler inn etter ferdigheter. Det er viktig å være klar over at man ikke sikkert kan forutse hvem som blir de beste spillerne noen år frem. Det avhenger av mange forhold som ulik utvikling, motivasjon osv. Alle i et treningsmiljø skal oppleve trygghet og få den samme oppmuntringen.

Hvordan gjør vi det?

Trenerne rundt laget skal sammen finne ut hvem som hører hjemme i de ulike ferdighetsgruppene. Normalt deler vi inn i tre grupper for barnefotballen fra 7-8 år. Når det gjelder antall grupper, må trenerne finne den beste løsningen for dette.

Vi legger vekt på at alltid deler av treningen gjør vi sammen i EN gruppe. Stag vil bevare flest mulig fra årgangen lengst mulig og det er viktig med et helhetsmiljø i hver årgang. Dere kan ha felles oppvarming og pasningsøvelser, før dere eventuelt deler i grupper i spillsituasjonøvelser og spill, og samle alle sammen til slutt til uttøying og felles avslutning av treningsøkta.

Gruppene må være fleksible og ikke fastlåste. Det må være en kontinuerlig evaluering om det gir riktig og ønsket effekt. Det må også være et blikk for om det får utilsiktede sosiale konsekvenser.

Hovedtrener og de andre trenerne må også rullere slik at alle spillerne føler seg sett. Spesielt viktig er det at hovedtreneren har et blikk for dette.

Kriterier for ferdighetsdelingen er ikke kun tekniske ferdigheter, men minst like mye handlingsvalg  og gode holdninger til å trene og til å vise fair play.

HOSPITERING:

I Stag ønsker vi å gi de beste og ivrigste  ekstra gode utviklingsmuligheter i egen klubb. I Stag skal du bli sett og fulgt opp når du er en av de beste og ivrigste i din årgang. Derfor må vi sørge for at mange får muligheten til hospitere ett årstrinn opp. Vi trenger derfor trenere som ser at spillerutvikling er viktigere enn resultater for eget lag. Trenere i Stag må tenke at dette er våre spillere og ikke mine. Hospiteringen starter fra G/J10, altså det året spilleren fyller 10 år. Krav til spilleren som er aktuelle for hospitering, er ikke bare gode tekniske basisferdigheter, men like mye modenhet i handlingsvalg og at man viser forståelse for de ulike «rollene» i det systemet man spiller i eget lag. Dette er forutsetninger for å kunne ta del i treninger og kamp på nivået over.

Hovedregelen er at du som hovedtrener disponerer to plasser til årgangen som er ett år eldre. Hovedtreneren bestemmer hvor mange som er aktuelle for å trene med nivå 1 gruppa på alderstrinnet over. Det kan for eksempel være 1-2 eller det kan være 6-8 stk. Det vil variere fra årgang til årgang. Hospitering kan også være aktuelt til nivå 2 i ett år over.

En måneds hospitering er minimum, men vi ønsker helst en periode på 3 måneder for at spilleren skal oppleve trygghet og få de beste forutsetninger for å utvikle ferdigheter.

For at hospiteringsordningen skal fungere, er vi avhengige av at hovedtreneren tar ansvar for at kommunikasjonen er god til hovedtreneren på ett alderstrinn over og ett under. De tre trenerne må dermed alltid være i dialog for å kunne gjøre hospiteringen til en god opplevelse for den enkelte spiller. Det er viktig å huske at også det sosiale er viktig for at hospiteringen skal bli vellykket. Sportslig utvalg vil også følge opp hospiteringsordningen generelt, og ved behov den enkelte spiller spesielt.

Det å hospiter må være ønskelig og er helt frivillig. Det er derfor viktig at en eventuell hospiteringsperiode avklares med den enkelte spiller og dennes foresatte. Det er spillerens hovedtrener som har ansvaret for dette.

Både når det gjelder differensiering og hospitering bør du ha en tett kontakt med sportslig ledelse i klubben. Søk også erfaringer fra andre ledere og trenere i klubben.

Det kan være tilfeller der en spiller vurderes å være kommer så langt i utviklingen, at det er mest hensiktsmessig å trene og spille kamper fast med årstrinnet over. Kun dersom spiller/foresatte og hovedtrener på eget årstrinn er enige i dette, kan en spiller bli flyttet permanent opp et årstrinn. Spilleren hører da hjemme i dette årstrinnet, men kan gjerne lånes ut ned til sin egen årgang. I slike tilfeller skal det legges til rette for at spilleren kan opprettholde den sosiale kontakten med eget årstrinn, eksempelvis å trene 1 gang i uken med disse.

FAIR PLAY

Stag ønsker å være en klubb med et godt omdømme når det gjelder Fair Play. Klubben fikk pris for årets Fair Play – klubb i 2015. Det er vi stolte av!

Dette handler først og fremst om hvilke holdninger vi har overfor våre ledere, trenere, spillere på eget lag og på motstanderens lag. Et av idrettens idealer er å være gode vinnere og gode tapere. Det betyr at vi skal glede oss over en seier, men ikke bli arrogante og overlegne overfor motstanderen. Det handler om å tåle å tape uten å kjefte på dommeren eller med- og motspillere og om å takke for kampen uansett resultat.

MÅLSETTING

Alle trenere, lagledere og spillere skal gjennomføre relevant Fair Play kurs

Dommere skal ikke kritiseres

Trenere og ledere skal slå ned på gule kort pga. dårlig oppførsel, banning, kjefting og usportslig opptreden på trening og i kamper

Fair Play er – Ja til respekt – toleranse – nestekjærlighet Fair Play er – NEI til rasisme – nei til mobbing

FOREBYGGE

Snakk med spillere og foresatte om Fair Play på spillermøter, foreldremøter og andre anledninger der laget er samlet

Unngå stygt spill og filming

Husk at du som trener er et forbilde

Del ut foreldrevettregler til alle foreldre i barnefotballen

KAMPVERT, DOMMERE OG FAIR PLAY-MØTET

Gjennomføring av kamper i barnefotballen i Stag.

KAMPVERTER

Laget skal ha en kampvert. Kampvertens oppgaver er bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Oppgaven som kampvert kan for eksempel gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis.

Før kampen

Under kampen

Etter kampen

• Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.

• Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.

• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

• Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.

• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.

• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

• Takke begge lag og dommer(e) for kampen.

• Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

KLUBBDOMMERE

Stag organiserer dommere. Dommeransvarlig følger opp tildeling av kamper og kurs.

Klubbdommere (barnefotball) 

Når vi ser etter klubbdommere ser vi etter de ungdommene som først og fremst er interessert i å dømme fotball. Målgruppen for dette er ungdom over 13 år, men dersom 12-åringer viser interesse lar vi også de få slippe til. 

Opplæring 

For de aller ferskeste har vi regelgjennomgang med dommeransvarlig/kretsdommer i klubben. De som skal dømme 7er-fotball må ta et eget kurs i gjennomført av kretsen 

Vi kategoriserer klubbdommerne i 3 grupper basert på hvilke kamper de får dømme 

 • 5er/3er: Her begynner de yngste og ferskeste dommerne, fokusområder for disse er fløytebruk. 
 • 7er: Når fløytebruk er på plass så flytter fokuset seg videre på tegngiving og tydelige tegn 
 • 9er: Dommerne som dømmer 9er er de som har fløyte og tegn på plass. Disse fokuserer nå på posisjonering, og en kan se på dette som en siste forberedelse på å forberede seg til å dømme kretsfotball. 

Rekruteringsdommere (ungdoms og seniorfotball) 

Her ser vi etter ungdom over 15 år som er interessert i å dømme fotball. 

Fokusperioder her er vinter og vårsesong. Det er i disse periodene kretsen arrangerer kurs. Her vil også dommere som foregående sesong har dømt 9er-fotball være aktuelle kandidater. 

Kretsen oppnevner faddere til rekruteringsdommerne hvert år, og tar over store deler av oppfølgingen. Klubben vil bistå dommere med nødvendige drakter og utstyr. 

Oppfølging 

Vi tilstreber å arrangere sosiale samlinger og møter, for dommerne i klubben, på slutten av hver sesong. Gjerne i kombinasjon med besøk av en toppdommer, eller å se en fotballkamp sammen med pizzakveld. 

Dommerne skal gjennom hele sesongen føle at det skal være lett å komme i kontakt med dommeransvarlig i klubben, og at utfordringer skal løses raskt og effektivt. 

Det legges opp til felles bestilling av drakter og utstyr to ganger i året; Før start på vårsesong og før start på høstsesong. 

FAIR PLAY-MØTET

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom dommer, kampvert og begge lags trenere i forkant av kamper i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Møtet skal skape en felles forståelse og være forpliktende.

Barnefotball 6-12 år

Ungdomsfotball 13-19 år

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne, dommeren og kampverten før kampen. Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler. Gå gjennom følgende punkter på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:
1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16).
2. Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls differanse (spilleregel 3).
3. Målsparkregelen og tilbakespillsregelen benyttes (spilleregel 12 og 16).
4. Når kampen er ujevn – hvilke andre virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene:
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.Trenerne avslutter Fair play-møtet med Fair play-hilsen.

Hjemmelagets trener tar sammen med kampverten initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av der lagledere og spillere står.
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
6. Etter myntkastet gjennomfører dommer og kapteiner Fair play-hilsen.Trenerne avslutter Fair play-møtet med Fair play-hilsen.

Her er punktene NFF sier skal tas opp. Eventuelle endringer avtaler dere i møtet.

Spilletid (Fra NFF)

 • Femmer 2 x 25 min
 • Sjuer 2 x 30 min
 • Nier 2 x 35 min
 • Elver 2 x 45 min

Pressfri sone (Fra NFF)

 • Femmer: pressfri sone til midtbane
 • Syver: pressfri sone til midt på egen banehalvdel
 • Nier: Ingen press sone

Utspill (Fra NFF)

 • Ikke over midten
 • I femmer kan keeper spille over midtlinjen hvis han/hun tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter
 • I syver kan keeper spille over midten etter

Ekstra spiller (Fra NFF)

 • Fra 4 måls ledelse
 • At keeperen kan ta ballen med hendene ved tilbakespill, men vi oppfordrer til at keeperen bruker beina mest

Lagene gjør Fair Play hilsen før og etter kampen.

Husk at våre klubbdommere er unge. Det kan være vanskelig for dem å si ifra og ta initiativ ovenfor to voksne trenere. Vær derfor tydelig og positiv slik at de får gode opplevelser i den viktige jobben de gjør for klubben.

 

ANNEN INFO

KEEPERTRENER

Klubben har egen keepertrener som lager halvårshjul med aktiviteter mot keeperne i klubben.

SPISSTRENER

I forbindelse med ektratreninger i regi av klubben og treningssamlinger i regi av sportslig utvalg er avslutninger på mål et viktig fokusområdet. Klubben har derfor en egen spisstrener som følger opp spillerne som skal dekke disse rollene på laget.

Tiim – for fotballtreneren

Tiim.no er websiden vi bruker i treningsarbeidet. Treninger/økter på gitte alderstrinn ligger lett tilgjengelig.

Trenere får tilgang til dette og kan velge fritt fra det aktuelle årstrinn.

SLIK GJØR VI DET I STAG

En kort veiviser for hvordan klubben og ditt lag fungerer sammen.

VISJON

Stag fotball skal skape fellesskap og stolthet i Stavern og omegn.

SLAGORD

Stag fotball – Vi spiller sammen

Mål

 • Stag fotball skal skape frydefulle øyeblikk hver
 • Stag fotball skal legge tilrette for jenter i alle aldere
 • Flest mulig, lengst mulig
 • Stag fotball skal ha et senior damelag på nivå 4
 • Stag fotball skal ha et senior herrelag på nivå 4

VERDIER

Stolt, Trygg, Alle og Gøy

AVGIFTER/ FORSIKRINGER

Spillerne betaler 2 avgifter. Det ene er en kontingent til Sportsklubben Stag, det andre er en treningavgift til Stag Fotball. Disse avgiftene er beskrevet på websiden. Medlemskontigent til hovedforeningen dekker baneleie, vedlikehold av anlegg og drift av idrettsforeningen. Treningsavgift til fotballgruppa dekker utstyr, lagspåmeldinger, forsikringer, dommere, turneringspåmeldinger og felles tilstelninger.

Laget kan også opprette lagskonto. Dette skjer via daglig leder i klubben. Her gjelder reglement for lagkonto, se klubbhåndbok.

Alle spillere må registreres som medlemmer i Sportsklubben Stag. Ved å betale medlemskontigent og treningsavgift er spilleren forsikret gjennom lagsforsikring. Familier med flere enn en aktiv (gjelder også håndball og turn) anbefales å betale familiekontigent. Dersom man velger familiekontigent lønner det seg å melde inn alle medlemmer av familien, aktive.

For spillere opp til 12 år er registrering i Medlemsnett utgangspunkt for forsikring. For spillere fra 13 år er registrering i FIKS (fotballens eget register) nødvendig.

Informasjon om forsikringen finnes på www.fotballforskring.no. Alle aktive kan tegne tilleggsforsikring via NFF.

UTMELDING

Det er den aktive/ foreldrenes oppgave å avslutte medlemskapet i Spkl Stag og Stag Fotball. Dette gjøres ved å melde fra til lagleder/ foreldrekontakt. Lagleder/ foreldrekontakt skal da melde videre til administrativ kontakt i fotballguppa. Den som som melder seg ut skal ha en muntlig/ skriftlig beskjed.

LAGET

I Stag Fotball starter aktiviteter fra året før de starter på skolen (siste året i barnehagen) for guttelagene.

Klubben inviterer foreldre til oppstartsmøte via skoler og barnehager. Dette holdes i perioden rundt skolestart.

PRAKTISK GJENNOMFØRING

For spillere 5-7 år spilles det 3’er-fotball med vant.

5-7 åringer deltar på aktivitetsturneringer som arrangeres av Vestfold fotballkrets.

For spillere 8-9 år spilles det 5’er-fotball.

På trening gjelder derfor maks 4 mot 4 ved kamptrening og maks 7 spillere ved kamper og turneringer.

8-12 åringer spiller seriespill hvor kamper settes opp av Vestfold Idrettskrets Stag Fotball formidler kampoppsettet til de enkelte lag (v/ lagleder/ trener). Klubbenes lag avtaler seg imellom nærmere tidspunkt. Klubben stiller med dommere til alle hjemmekamper.

10-11 åringer spiller 7’er hvor det anbefales maks 10 spillere pr lag ved kamp og turneringer.

12-13 åringer spiller 9’er, her anbefales det maks 13 spillere pr lag ved kamp og turneringer.

Stag Fotball oppfordrer alle lag til å delta på andre turneringer.

Alle G/J12-lag kan søke styret om støtte til å delta på en turnering sommeren i overgangen mellom barne- og ungdomsfotball (når de fyller 12 år). Tradisjonelt har dette vært Norway Cup eller Kattegat Cup. Støtten avgjøres av styret, men den har de siste årene vært 500 kr pr spiller som har betalt kontingent og treningsavgift, 1000 kr pr trener (maks 2 stk) og påmeldingsavgiften på turneringen.

NØKKELROLLER PÅ LAG

Alle roller i lagene besettes i utgangspunktet av foreldre fram til ungene er 12 år. Alle lag trenger (flere) trenere, lagleder og foreldrekontakt. Ofte er lagleder og foreldrekontakt den samme. Antall trenere er beskrevet i sportslig plan og avhenger av antall spillere.

OPPSTART

Ved oppstart av et nytt årskull opprettes den en Spond-gruppe og det kan opprettes en webside under www.stag.no.

Dersom laget ønsker en konto, opprettes den i samarbeid med Spkl Stags kasserer. Det er ulovlig at lagene har egne kontorer utenom klubbens kontroll og regnskap. Klubben rører selvsagt ikke pengene på kontoen og en rundt laget disponerer den.

Trenerens oppgaver

 • Trenerne er ansvarlig for gjennomføring av treninger og
 • Trenerens oppgaver er ytterligere beskrevet i sportslig

Lagleders oppgaver

 • Alle årsklasser skal ha minst en Laglederen skal til enhver til ha oversikt over alle spillerne på laget, og fortløpende melde fra til klubbens administrasjon post@stag.no ved endringer.
 • Minst en gang pr år eller på oppfordring utover det, skal en komplett oversikt over alle spillerne i årsklassen.
 • Laglederne er ansvarlige for å delta på lagledermøte , som gjerne arrangeres på vår og høst.
 • websiden er det et punkt som heter Lagleder kjenner til dette og informerer alle om at skjemaet der fylles ut.
 • Laglederen skal ha oversikt over treningstid og avtale kamper med andre klubber (seriespill fra 8 år). Tre ningstid og baneoversikt vil til enhver tid ligge på
 • Lagleder har sammen med lagets trenere ansvar for utstyr som tilhører klubben og som benyttes av
 • Hvert lag har sin utstyrsliste som ajourføres ved sesongslutt
 • Lagleder på ungdomslagene får brukernavn og passord til FIKS for å legge inn dommerkort og sørge for at alle spillere er

Felles oppgaver/ foreldrekontakts oppgaver

 • Arrangere sammenkomster/ avslutninger for laget, kjørelister til kamper v.
 • Være ansvarlig for lagets side på stag.no
 • Være ansvarlig for en Facebook-side for Sørg for at sportslig leder også er en del av denne gruppen.
 • Samarbeide om å planlegge og gjennomføre to foreldremøter år. Kontakt klubben dersom dere ønsker hjelp til å finne innhold til møtene. Sportslig leder kan delta etter ønske.
 • I fellesskap skal de bidra til å skape et inkluderende og trygt lagmiljø.
 • Sørge for at laget har en Fair play kontakt på alle
 • Hvert årstrinn skal ha en representant i Dette velges på oppstartsmøte sammen med trenere, lagleder og foreldrekontakter.

UTSTYR

 • Alle spillere må benytte seg av leggskinn (gjelder forsikring) og egnet skotøy.
 • Treningsdress, shorts og strømper kan kjøpes hos vår samarbeidspartner Stavern Sport.
 • Ved sesongstart mottar trener ett sett drakter (overdel) fra klubben, som utdeles før kamp, og samles inn etter Vanligvis vaskes trøyene på omgang blant foreldrene. Draktene skal ikke oppbevares av spillerne.
 • Stag Fotball har en egen materialforvalter som organiserer

MOBILLÅS OG NØKLER

Hoveddør på Staghytta låses opp med mobiltelefon. klubben sørger for at trenere og lagledere får mulighet til å låse opp døra. I gangen på hytta og utenfor utstyrsrommet på Kaken er det en kodelås. Kode til den fåes av klubben.

ATTESTER

Alle voksne som jobber med barn og ungdom opp til 16 år, skal ha en politiattest. Denne har en gyldighet på 3 år. Alle med roller i klubben er selv ansvarlige for å skaffe slike attester. Politiattest ansvarlig  koordinerer søknader av attester. På stag.no er det detaljert beskrevet hvordan man går fram.

SPONSORER

Spkl Stag har rettighetene til navnet Spkl Stag og deres logoer tilhører Spkl Stag og skal kun brukes sammen med offisielle sponsorer.

Spkl Stag oppfordrer våre spillere, foreldre og andre til å bruke våre sponsorer. I arrangementer i regi av klubben SKAL man bruke sponsorene og klubbens offisielle bekledning.

Oversikt over våre sponsorer finner dere til enhver tid på Stags webside.

DUGNAD
Generelt
Foreldre i Stag må regne med at de skal stille på dugnad. For klubben er det enkelte ganger behov for folk for å få utført oppgaver for klubben og enkelte ganger behov for å tjene penger til drift av klubben.

KIOSK
Foresatte kan regne med å ha kioskvakt hver sesong. Poenget med denne dugnaden er like mye å ha tilbud om åpen kiosk som å tjene penger.

DUGNAD TIL TURNERING
Enkelte tilbud om å utføre dugnad som kommer til klubben, vil automatisk tildeles lagene som skal på turnering i Danmark kommende år. Dersom de ikke ønsker dugnaden, går den til de langenes som er yngre.

Stag Fotball – Vi spiller sammen!

“ Den sportslige planen har ikke bare til hensikt å bidra
til å utvikle fotballspillereog vinne fotballkamper, men
like mye å skape trygge sosiale miljøer og fine folk”