Politiattester

Krav til politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Sportsklubben STAG må ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med administrasjonsansvarlig, post@stag.no

Administrasjonsansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger man får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Steg 1

Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

Det får man ved å sende en mail til kontakten i hver gruppe der man bekrefter at man ønsker attest. Mail må inneholde fødselsnummer og hvilket lag man er knyttet til.

Dette kan ordnes uten å sende fødselsnummer, men da må søker selv stå for distribusjon av ark

Ansvarlig i hovedforeningen sender bekreftelse i retur. Denne bekreftelsen brukes til elektronisk søknad.

Steg 2

Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.

Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.

Elektronisk søknad om politiattest:  https://attest.politi.no

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under «kontaktinformasjon», fyll inn e-postadresse og telefonnummer. Under «Formål med attesten» velger du «Frivillige organisasjoner» for både «Kategori» og «Formål. Under «Legg ved bekreftelse på formål» legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

  • Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  • Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  • Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  • Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk «Send søknad».

Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.